Děti v permakultuře (CiP) je inovativní mezinárodní projekt, v rámci kterého spolupracují pedagogové a lektoři z různých zemí a organizací. Cílem projektu je zlepšit vzdělávání dětí, vzájemně se inspirovat, sdílet a syntetizovat myšlenky a zkušenosti z různých prostředí. Během projektu jsme vyvinuli, otestovali a uvedli do praxe ty nejlepší způsoby, jak zapojovat děti do permakultury. Veškeré materiály si můžete prohlédnout níže.

Na projektu spolupracuje 5 partnerských zemí: Velká Británie, Rumunsko, Česká republika, Slovinsko a Itálie.

V současnosti poskytujeme konzultační služby a nabízíme vysoce kvalitní kurzy pro pedagogy i lektory po celé Evropě.

Pořad z mezinárodní konference Children in Permaculture v jedné pražské ZŠ.

 

VIZE PROJEKTU DĚTI V PERMAKULTUŘE

Naší vizí pro budoucnost jsou lidé, kteří žijí v harmonii spolu navzájem i s přírodou a všechny děti mající přístup ke vzdělání založeném na etických principech Péče o Zemi, Péče o lidi a Spravedlivé dělení.

 

Co je permakultura?

Permakultura je systém designu pro navrhování trvale udržitelných vztahů mezi člověkem a přírodním prostředím. Permakultura využívá tři etická pravidla péče o Zemi, péče o lidi a spravedlivé dělení jako základ pro rozhodování, což je dále osvětleno v permakulturních principech a nástrojích permakulturního designu. Jakmile si tuto etiku a principy osvojíte, můžete je využít k designu jakýchkoli oblastí života. Proto zapojení permakultury do vzdělávacího systému spočívá v tom, že vidíme vše ve vzdělávacím systému permakulturní optikou a tvořivě ji aplikujeme jak při návrhu učebních prostor, v pedagogice, při tvorbě školních vzdělávacích plánů, výukových programů, tak i na společenské vztahy.

Proč předávat permakulturu dětem?

Budoucnost naší planety záleží na změně občanského povědomí, ve kterém lidé a přírodní zdroje už dále nejsou brány jako samozřejmost a využívány bez zvážení dlouhodobých dopadů. Podpora dětí, aby si od raného dětství vytvářely empatický vztah vzájemně mezi sebou i ve vztahu k přírodnímu prostředí je klíčovým krokem při formování tohoto nového povědomí.

Dětství je ideálním obdobím pro vytváření určitých základních povahových pohledů na svět včetně postoje k přírodě a sobě navzájem. Praktikování permakultury s dětmi je podporuje v učení vážit si zdrojů a v hledání kreativních způsobů, jak žít v harmonii se světem. Také jim to pomáhá vytvořit si prosperující kulturu založenou na vzájemné spolupráci, spíše než kulturu založenou na individualistickém soupeření o omezené přírodní zdroje.

 

Materiály

Film

V rámci projektu vznikly různé filmy, jejichž cílem je inspirovat pedagogy a sdílet zkušenosti.

 

Toto video představuje kurzy “Děti v permakultuře” pro pedagogy.

Toto video ilustruje potřebu nového vzdělávacího paradigmatu, které explicitně učí děti jak pečovat o Zemi a o sebe navzájem. Poskytuje úvod do projektu “Children in permaculture” a všech dostupných zdrojů vytvořených v rámci tohoto projektu.

 

Přehled zdrojů

Přehled zdrojů poskytuje komplexní soupis dostupných materiálů (webové stránky, knihy, výukové plány, písně ad.) vztahujících se k tématu, jak sdílet permakulturu s dětmi, který je soustavně doplňován a aktualizován. Součástí textu je též závěrečná zpráva a seznam zdrojů, které byly ohodnoceny jako nejužitečnější.
Kompletní dokument byl napsán v angličtině. V jazycích partnerů projektu byl vždy napsán appendix o situaci v dané zemi. V českém jazyce se jedná o “Přehled zdrojů pro zapojování dětí do permakultury”.

Odkaz na dokument

 

Případové studie

V osmi případových studiích jsou zmapovány různé příklady, jak s dětmi praktikovat permakulturu. Představují širokou škálu různých možností a způsobů včetně mateřské a základní školy, ekologické farmy nebo permakulturního rodičovství. Každá případová studie obsahuje nejen popis, ale také hlavní tipy a klíčové momenty, které slouží jako vodítko a podpora pedagogům, aby využili tyto zkušenosti a mohli je aplikovat ve svých vlastních podmínkách.

Odkaz na dokument.

 

Manuál

Kniha “Péče o Zemi, péče o lidi a spravedlivé dělení ve vzdělávání. Manuál, jak sdílet permakulturu s dětmi” je zevrubným průvodcem, který obsahuje všechny podstatné informace, jak sdílet permakulturu s dětmi. Povzbudí pedagogy k výuce venku a inspiruje je k učení se od přírody. Obsahuje popis, jak do vzdělávání integrovat permakulturní etiku a principy, kurikulum CiP, nápady na aktivity s dětmi, výukové plány, pedagogické zásady, hlavní tipy pro pořádání akcí s dětmi a další informace. Jde o průkopnickou knihu, která skrze permakulturní optiku přináší inspiraci k udržitelnému způsobu vzdělávání vycházejícího z potřeb dětí.

Plakát
Appendix Jak být inspirací

CZ CiP book

 

Kurikulum

Kurikulum pro Děti v permakultuře (CiP) rámcově zahrnuje všechny oblasti permakultury pro děti. Jde o inovativní návrh vzdělávacího plánu, protože podobně dosud nebyl formulován
a dává jasnou představu, co je z pedagogického hlediska vhodné pro dvě různé věkové skupiny. Kurikulum CiP bylo vytvořeno tak, aby poskytovalo komplexní přehled permakultury pro děti v plném rozsahu. Témata byla vybírána, aby přinášela dětem radost, byla zajímavá a smysluplná, aby umožnila dětem porozumět světu přírody a více se s ním sžít.

Odkaz na dokument.

 

Databáze aktivit

Databáze obsahuje několik stovek nápadů na aktivity s dětmi (příběhy, písně, hry a další aktivity), které se týkají různých okruhů permakultury. Zatímco část těchto aktivit byla zahrnuta do manuálu pro pedagogy, mnohem více je možné najít zde v anglickém jazyce.

 

Kurz pro pedagogy

Během projektu byl vyvinut dvoudenní kurz určený pro všechny, kteří pracují s dětmi ve věku 3–12 let, ať ve formálním či mimoškolním prostředí. Jako podpora pro vyškolené lektory CiP (Children in Permaculture – Děti v permakultuře) nebo pro pořadatele kurzů vznikl dokument s instrukcemi, jak vytvořit kurz CiP pro pedagogy, se seznamem materiálů, které lze průběhu kurzu využít, a doporučeným obsahem kurzu.
Tento text slouží jako základ k vytvoření dalších kurzů CiP, které budou uzpůsobeny konkrétním požadavkům i specifickým podmínkám místa jeho konání. Mohou jej využít i pedagogové, aby měli představu, co takový kurz obnáší, a zda či jak jej zorganizovat v místě svého působení.

Odkaz na dokument.